Exempel

Exempel på utvecklingsprocess för hållbar affärsidé

1. Affärside

”Att utveckla, tillverka och sälja en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar tandborste”

2. Hållbarhetsanalys

a) Identifiera och analysera olika kundvärden inom området ”tandborstar” samt kunders uppfattning om befintliga lösningar med avseende på olika kundgrupper (kundsegment)
b) Analysera olika befintliga lösningars miljöpåverkan från vagga till grind, (från råvara till butik)
c) Beräkna affärsidéns konkurrerande lösningars kostnader och intäkter för leverantören, dvs. dess lönsamhet, samt kostnader för kunden både kort- och långsiktigt.

Resultat av hållbarhetsanalysen för affärsidén:

De tandborstar som är vanligast på marknaden uppvisar enligt analysen brister när det gäller fräschhet och hygien. Behovet ”låg miljöpåverkan” uppfattas av kunderna som ganska väl uppfyllt, av åtminstone en av tandborstarna, den av bambu. Emellertid visar en livscykelbedömning att kundernas uppfattning om tandborstarnas miljöpåverkan är felaktig. Miljöpåverkan är mycket större än man tror och inte så låg som kunderna säger sig i kundnyttoanalysen behöva.
De ekonomiska bedömningarna av tandborstarna visar att det finns god lönsamhet för leverantörerna. Bedömningen av den långsiktiga kostnaden för kunden verkar via kundnyttoanalysen vara acceptabel för åtminstone en av tandborstarna som analyserats. Denna tandborste kommer att kunna användas som ”benchmark” för den det kreativa arbetet i den kommande design- och utvecklingsfasen.
I detta affärsidéexempel visar således analyserna att det finns god marknadspotential för en ny hållbar lösning för tandborstar som bättre uppfyller kunders behov om den kan möta kraven på lönsamhet och lägre miljöpåverkan.

3. Affärsmodell

Sammanställ kunskapen som samlats efter hållbarhetsanalysen samt övriga förslag till affärsmodell i en affärsplansmatris typ. ”Business Model Canvas”

4. Utveckling/Design

Använd hållbarhetsanalysen som underlag för skapande av nya lösningar som tillräckligt bra uppfyller brister och ”måsten” i kundnytta, affärsmässighet och miljöpåverkan.
I just detta affärsidéexempel visar produktutvecklarna att krav, behov och önskemål går att omsätta i praktiken och att det finns goda affärsmöjligheter för en framgångsrik hållbar lösning för tandborstar. Den slutliga designlösningen presenteras i form av skisser, modeller och prototyper som utvärderats och verifierats av testgrupper.

5. Produktion

Använd hållbarhetsanalysen och specifikationer från utvecklings/designfasen som underlag för skapande av lämpliga produktionslösningar som tillräckligt bra uppfyller brister och ”måsten” i kundnytta, affärsmässighet och miljöpåverkan.
I just detta affärsidéexempel visar även produktionsteknikerna att krav, behov och önskemål går att omsätta i praktiken och att det finns goda affärsmöjligheter för en framgångsrik hållbar lösning för tandborstar.

6. Marknadsföring & Försäljning

Marknadsansvariga använder en paketeringsmetodik för att kommunicera och argumentera för en ny hållbar produkt. Säljargument hämtas från resultat av uppdaterad hållbarhetsanalys i vilken det tydligt framgår vilka hållbara försäljningsargument som identifierats, dvs. argument som beskriver ökad kundnyttan jämfört med konkurrerande lösningar på marknaden.
I just detta affärsidéexempel visar även marknadsavdelningen att krav, behov och önskemål går att omsätta i attraktiva argument som kan kopplas till en ökad kundnytta och som därför blir lätta att kommunicera till kunder.

7. Användning

När den hållbara tandborsten funnits på marknaden ett tag är det lämpligt att fånga upp synpunkter från slutkunder om upplevd kundnytta. Därför bör man att följa upp den senaste hållbarhetsanalysen för att identifiera eventuella förändringar i kundvärderingar och kunduppfattningar om hur leverantörer uppfyller de aktuella kundbehoven. Detta görs bäst genom att återanvända den tidigare hållbarhetsanalysen och, om förändringar upptäcks, uppdatera analysen samt eventuellt även affärsmodellen inför framtida förändringar av kunderbjudandet.

8. Ansvar

Under affärsidéns ansvarsfas är det lämpligt att ta reda på hur affärsidén, i detta fall tandborstar, har utvecklats under dess hela livscykel när det gäller produktansvarsaspekter, s.k. “Product Stewartship”.
Hur affärsidén har tagits om hand av kunderna, underleverantörerna, de som skrotat eventuella ingående hårda produkter med avseende på ekonomisk, miljö- och socialpåverkan.

9. Avveckling

Alla affärsidéer kommer förr eller senare att behöva avvecklas.
Allt har sin livscykel, även affärsidéer. Under affärsidéns avvecklingsfas kan det vara lämpligt att uppdatera hållbarhetsanalysen avseende de punkter som påverkas av hur, och på vilket sätt, som affärsidén avvecklas, eller bör avvecklas, för att slutet skall bli så ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart som möjligt.

10. Återvunnen affärsidé

Även om den specifika affärsidén är förbrukad och död så lever kunskaper och erfarenheterna vidare till nya potentiella affärsmöjligheter.
Om man under affärsidéns livscykel har varit nyfiken och analytisk så finns goda möjligheter att finna nya hållbara(re) idéer och affärsmodeller.
Ny teknik och nya material, liksom nya kundbeteenden, öppnar nya vägar.
Med “gamla” kunskaper och erfarenheter skapas nya hållbara affärer.
Vilken återvinningspotential som affärsidén har kan identifieras i analyser genomförda i det andra och sjunde steget, i hållbarhetsanalys– och användningsfasen! Återvinn gärna gamla affärsidéer – återanvänd alltid kunskaper och erfarenheter!