5. Produktion

HUR SKALL DET GÖRAS?

I produktionsfasen, som är den tredje kreativa fasen inom hållbar affärsutveckling, skapas lösningar som skall besvara frågan om HUR SKALL DET GÖRAS.

I denna fas, som utförs i kommunikation med den tidigare fasen fas 4, identifieras lösningar som gör det praktiskt och ekonomiskt att genomföra affärsidén utan att tappa kundfokus.

Det vill säga verifiera kundtillfredsställelse och miljöpåverkan som identifierats och analyserats i hållbarhetsanalysfasen, steg 2, och mot andra eventuella krav från övriga intressenter.

När tillfredsställande resultat uppnåtts, efter verifikation mot utvecklingsuppdraget, skapas produktionsunderlag, specifikationer, som innehåller krav på tillverkningsmetoder och materialval samt specifikationer för att utvärdera de krav som är viktiga att uppfylla för affärsidéns funktion och kundtillfredsställelse.