4. Utveckling – Design

HUR SKALL DET SE UT när det färdigt ?

I utvecklingsfasen, som är det andra kreativa steget, skapas produkt- och /eller tjänstelösningar som skall besvara frågan om HUR DET SKALL SE UT NÄR DET ÄR FÄRDIGT vilket styrs upp av det som framkommit i tidigare steg, det vill säga VAD och VARFÖR.

För att inte “tappa spåret” skall alla idéer till lösningar verifieras mot kundtillfredsställelse, ekonomiskt utbyte och miljöpåverkan som identifierats och analyserats i hållbarhetsanalysfasen, steg 2, samt mot andra eventuella krav från övriga intressenter.

När tillfredsställande resultat uppnåtts, efter verifiering mot utvecklingsuppdraget, skapas en designbeskrivning, en specifikation, som inte skall innehålla krav på tillverkningsmetoder och inte alltid materialval, etc, utan bara VAD som skall uppnås av nästa fas i den hållbara affärsutvecklingskedjan.

Detta sker efter diskussion och förankring med representanter från efterföljande processteg.

Cirkulär Ekonomi,
Hållbar affärsutveckling
& Hållbart företagande..

“…skapas och drivs av fakta och data
– inte endast av uppfattningar !”